Kogenud Kooli

Ootame õpetajakoolitusse igas vanuses magistrikraadiga matemaatikuid ja füüsikuid.

Kirjuta ja uuri lisa: pedagogicum@ut.ee

 “Kogenud kooli” on Tartu Ülikooli programm, mille eesmärk on tuua kiiresti koolidesse uusi reaalainete õpetajaid. 

Ootame programmiga liituma neid, kellel on erialane kõrgharidus ja valmisolek minna kooli tööle, alustades samal ajal õpetajaõpinguid ülikoolis.

Oodatud on ka need, kellel on õpetajakoolitus kunagi läbitud, kuid kes ei ole üldse või ammu õpetajana töötanud.

  • Asud kohe õpetajana tööle kodulähedases üldhariduskoolis ning alustad samal ajal õpinguid Tartu Ülikooli õpetajahariduse magistriõppes.

  • Omandad haridusteaduste magistrikraadi ja õpetajakutse, saad põhjaliku väljaõppe õpetamiseks nii põhikoolis kui ka gümnaasiumiastmes.

  • Õppeaeg on 1,5 aastat, õppesessioonid kaks korda kuus nädalalõppudel.

  • Kogu perioodi  jooksul toetavad sind koolis mentor ja juhendaja.

Vastuvõtu eeltingimus on magistrikraad või nelja-aastase nominaalajaga bakalaureusekraad või nendega võrdsustatud kvalifikatsioon (240 EAP). Läbitud õpingud peavad sisaldama vähemalt 60 EAP mahus erialaseid aineid. Iga kandidaadi puhul hindame eraldi õpitud aineid ja nende sobivust ning läbitud erialaseid täienduskoolitusi. 

Vastuvõtt sõltub 100% erialakatsest. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, minimaalne vajalik punktisumma on 66,0, sissesaamise tagab punktisumma 80,0.  

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: 

diplom
akadeemiline õiend (nii lõpetatud kui ka lõpetamata õpingute kohta)
läbitud valdkondlikud täienduskoolitused (kui neid on)
motivatsioonikiri (kuni 5000 tähemärki), mis sisaldab sinu tausta (senised õpingud ja töökogemus) ning tugevate külgede kirjeldust, samuti erialavaliku  põhjendust 
elulookirjeldus

Erialakatse 

Erialakatse on motivatsioonikirjal põhinev kuni 30-minutine intervjuu. Soovime selgitada välja sinu valmisoleku osaleda “Kogenud kooli” programmis, motivatsiooni ja sobivuse töötada õpetajana ning selle, kui hästi orienteerud sa haridusküsimustes.

Intervjuu teemad: kandidaadi enesetutvustus ja senine õpikogemus; huvi, motiveeritus ja sobivus/eeldused tööks õpetajana; üldised teadmised Eesti ja maailma hariduselust; oskus analüüsida pedagoogilisi teemasid ning nendel arutleda ja üldistada; väljendusoskus ning eneseesitluse sisukus ja stiil.

Õpetajahariduse õppekava koosneb 

• õpetajakoolituse kutseõpingute alusmoodulist (24 EAP), 
valdkonna- ja ainedidaktika  moodulist (12 EAP), 
praktikamoodulist (24 EAP), 
vabaainete moodulist (5 EAP) ja 
magistritöö moodulist (15 EAP). 

Sa õpid kavandama õpet ja õpetama, andma tagasisidet, suhtlema ning juhtima. Üldiste pedagoogiliste teadmiste kõrval arendad ka konkreetse õppeaine õpetamise oskusi. Vabaainete kaudu saad avardada oma üldist silmaringi ning täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi. Õpingud lõppevad magistrieksamiga või magistritöö kaitsmisega.

Sessioonõpe toimub kaks korda kuus, üldjuhul reedest laupäevani. See sisaldab seminare, loenguid ja praktikume ning rühma- ja iseseisvat tööd. Teoorias õpitavat toetavad lisaks su tööle õpetajana üldhariduskoolis praktilised ülesanded, näiteks tunnikonspektide ja muu õppevara koostamine, minitundide andmine ning suhtluskoolitused.

Vaata õppekava Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis

 

Avalduste vastuvõtt (SAISis): alates 01.02.2020
Kandideerimise lõpptähtaeg: 30.04.2020
Ühisüritus: 06.05.2020
Erialakatse: 14.05.2020
Esimesed vastuvõtuotsused: 18.05.2020
Suvine eelseminar: 24.-26.08.2020
Õppetöö algus koolis ja ülikoolis: 01.09.2020

Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu. 

2019/2020 õppeaastal pani  Playtech Estonia kahele programmis osalejale välja stipendiumi suurusega 270 eurot kuus.

Programmi Kogenud Kooli toetavad:

  • Playtech
  • Statistikaamet

Miks selline programm?
Iga viies Eesti matemaatika-, keemia-, geograafia- ja bioloogiaõpetaja ning iga neljas füüsikaõpetaja on 60-aastane või vanem. Matemaatikaõpetajate vanusest tingitud asendusvajadus on 60 õpetajat aastas, füüsika-, geograafia-, keemia- ja bioloogiaõpetajate puhul aga 13–16 õpetajat aastas (kokku u 60). Tööturule tuleb aastas keskmiselt ainult 13 matemaatika- ja 18 loodusteaduslike ainete õpetajat. Tartu Ülikooli Pedagogicum on kursis koolide murega õpetajate järelkasvu nappuse pärast. Soovime teha kõik võimaliku, et leida koolidesse rohkem häid õpetajaid. Oleme võtnud oma südameasjaks loodus- ja täppisteaduste õpetajad (matemaatika, informaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia). Just selles valdkonnas on kõige suurem õpetajate kriis.

Kas teiste ainete õpetajad ei saa osaleda?
Tartu Ülikooli õpetajahariduse magistriõppesse on jätkuvalt oodatud kõik, kellel on magistrikraad eesti keele, matemaatika, informaatika, füüsika, keemia, bioloogia või geograafia erialal. Eeldusainete nõuetele vastavate õppekavade loetelu leiad ülikooli vastuvõtu veebilehelt. Muude erialade (nt ajalugu, võõrkeeled) spetsialistid saavad õpetajaks õppida Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi täiendusõppes. „Kogenud kooli“ programmi eripära on selles, et pakume lisavõimalust minna kohe õpingute alguses kooli tööle.

Kuidas ma saan töökoha üldhariduskoolis?
Maikuus anname igale kandidaadile tema elukohta arvestades teada valikud, millised üldhariduskoolid ootavad „Kogenud kooli“ raames endale uut õpetajat.

Mida kujutab endast kevadine ühisüritus?
See pakub võimalust tutvuda nii tulevaste  õpingukaaslaste kui ka programmi eestvedajatega, kellega saab lahti rääkida kõik vastust vajavad küsimused. Koos külastame üldhariduskooli matemaatika- või füüsikatundi, kus tutvume tänapäevaste õpivahenditega ning jälgime mõtestatult õpetaja-õpilase suhtlust ja õpetamismeetodeid.

Mis koormusega ma hakkan üldhariduskoolis tööle?
Eeldatav töökoormus on 0,5-0,8 kohta. Täpsema koormuse saad kooliga kokku leppida. 

Kui palju ma hakkan palka saama?
Õpetaja minimaalne brutopalk on 1315 eurot juhul, kui ta töötab täiskoormusega (35 tundi nädalas). 

Millised koolid programmis osalevad?
Tartu Ülikoolil on seoses „Kogenud kooli“ programmiga tekkinud üle-eestiline partnerkoolide võrk. Need koolid on valmis võtma septembrist 2020  tööle alustava matemaatika- või füüsikaõpetaja ning pakkuma talle paindlikku tööaega (st andma reeded ülikooliõpingute jaoks vabaks) ja mentorit.

Kas programmi astudes pean praeguselt töökohalt ära tulema?
“Kogenud kooli” programm näeb ette, et sa asud septembris 2020 tööle matemaatika- või füüsikaõpetajana ja osaled paarisnädalate lõpus (neljapäevast või reedest laupäevani) Tartus õppetöös. Et programm on mahukas, on seega tõenäoline, et sa ei saa jätkata oma praegusel töökohal töötamist. See võib olla võimalik ainult neil, kes töötavad juba praegu koolis õpetajana. 

Kes saab programmi kandideerida?
2020. aastal soovime leida 25 inimest, kes on valmis minema kooli matemaatika või füüsika õpetajaks ning kellel on magistrikraad või nelja-aastase nominaalõppeajaga bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon (240 EAP). Seejuures peavad läbitud õpingud sisaldama vähemalt 60 EAP mahus matemaatikaga /füüsikaga seotud aineid. 

Kui kaua programm kestab?
Magistriõppe nominaalne õppeaeg on poolteist aastat ja me eeldame, et sa töötad vähemalt kaks õppeaastat koolis. Õppimine ja töötamine algavad samal ajal 2020. aasta septembris.

Kuidas toimida kui kõrgharidus on omandatud välismaal?
Vastuvõtt soovib lõpudokumente kindlasti näha kas eesti- või ingliskeelsena. Kui dokumendid on mõnes muus keeles, tuleb lasta need ametlikult tõlkida. Selliselt toimides saame teha kindlaks, kas esitatud diplom on võrdsustatud magistriharidusega või mitte. Enne, kui maksta ametliku tõlke eest, on soovitatav lasta välisriigis omandatud kvalifikatsioon ära hinnata – Eestis tegeleb sellega Archimedese Sihtasutus.

Mida pean siis tegema kui haridus on küll omandatud Eestis, kuid hinneteleht ongi ainult venekeelne. Kas pean laskma tõlkida või võin ise tõlkida?
Kui haridus on omandatud Eestis, võite kas ise tõlkida või pöörduda tõlkebüroo poole. Võib pöörduda ka ülikoolis arhiivi, et uurida, kas on olemas dokumentidest eestikeelset tõlget. TÜs on kontaktisikuks peaarhivaar Elle Viigipuu (elle.viigipuu@ut.ee).

Olen lõpetanud TÜ enne 2004. aastat ning vaja õiendi koopiat ja läbitud ainete mahtu. Kuhu peaksin pöörduma?
Õiendi koopia saamiseks soovitame pöörduda TÜ  õppekorraldusspetsialisti Helen Asveiti poole (helen.asveit@ut.ee). Õiend on võimalik kätte saada ka ülikooli arhiiviist, kus võib pöörduda kas peaarhivaar Elle Viigipuu (elle.viigipuu@ut.ee) või arhivaar Eve Kase (eve.kask@ut.ee) poole. Elle Viigipuu poole tasub pöörduda ka seoses ainete mahtude teada saamiseks.

Kuidas arvestatakse õpitud erialaste ainete mahtu, kui teadmised on omandatud Nõukogude ajal?
Seoses Nõukogude ajal omandatud kõrgharidusega oskame tuua mõned lahendused, mis võiksid näidata omandatud erialaste ainete mahtu:

  • õpinguraamat, kui seal on toodud välja õpitud ained koos tundide mahuga (26h=1EAP);
  • kui õpinguraamatut ei väljastatud, on võimalus uurida rahvusarhiivist või ülikooli arhiivist, kas on jäänud jälg maha omandatud ainetest ja nende mahust.

Kas õpingud programmis osalejatele on tasuta?
Kogenud Kooli programmis osalevad kandidaadid on õppetasust vabastatud. Tavaliselt lasub kohustus hüvitada oma õppekulud nendel tudengitel, kes asuvad teist korda samale kõrgharidusastmele uuesti õppima enne, kui on möödunud eelnevatest õpingutest kolmekordne (bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe korral kahekordne) nominaalkestus ja kui ta ei ole varasemalt samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole nominaalkestuse ulatuses.
Taotluse alusel vabastatakse õppetasu maksmisest nii täis- kui osakoormusega õppiv üliõpilane, kes on õppima asunud eestikeelsele õppekavale täiskoormusega ja on õpetajakoolituse õppekaval õppiv üliõpilane ning kes töötab õpetajana (vähemalt 18h nädalas või 0,5 koormusega). Teisisõnu, kui ei ole möödunud sinu eelnevatest õpingutest kolmekordne (bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe korral kahekordne) nominaalkestus, tuleb esitada taotlus õppetasust vabastamiseks. Kui lõpetamisest on möödas rohkem aastaid, siis sind see ei puuduta. 

„Ma olen väga rahul, et mind programmi valiti, ning mul on hea meel, et tegin ise õige valiku ja mujale matemaatikaõpetajaks õppima ei läinud. Selle programmi juures on eriti hea see, et oleme kursusekaaslastega ka saatusekaaslased ja mõistame üksteist: me kuulame ära, anname nõu, lohutame, julgustame, innustame ja motiveerime üksteist. Meie seltskond on lihtsalt super!“
Annika Koitmäe-Pihl, "Kogenud Kooli" I lend